Β 

π–£π—ˆπ—‡'𝗍 𝖿𝖾𝖾𝖽 π—’π—ˆπ—Žπ—‹ π–Ώπ–Ύπ–Ίπ—‹π—Œ𝖢𝗂𝗋 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝗁𝖺𝖻𝖾𝗇 π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύ. 𝖬𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾 π—Œπ—‚π—‡π–½ π—Œπ—ˆπ—€π–Ίπ—‹ π—Œπ–Ύπ—π—‹ π—‡π—ˆπ—π—π–Ύπ—‡π–½π—‚π—€, π—Žπ—† π–Ώπ—ŽΜˆπ—‹ 𝖾𝗂𝗇𝖾 𝗐𝗂𝗋𝗄𝗅𝗂𝖼𝗁𝖾 𝖦𝖾𝖿𝖺𝗁𝗋 π—„π—ˆΜˆπ—‹π—‰π–Ύπ—‹π—…π—‚π–Όπ— 𝗀𝖾𝗐𝖺𝗉𝗉𝗇𝖾𝗍 π—“π—Ž π—Œπ–Ύπ—‚π—‡.

π–£π—ˆπ–Όπ— 𝗂𝗇 𝖹𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇, 𝗂𝗇 𝖽𝖾𝗇𝖾𝗇 𝗐𝗂𝗋 π–Ώπ–Ίπ—Œπ— 𝗆𝖾𝗁𝗋 𝗂𝗇 𝖾𝗂𝗇𝖾𝗋 π—π—‚π—‹π—π—Žπ–Ύπ—…π—…π–Ύπ—‡ 𝖢𝖾𝗅𝗍, π–Ίπ—…π—Œ 𝗂𝗇 𝖾𝗂𝗇𝖾𝗋 𝗋𝖾𝖺𝗅𝖾𝗇 π–΄π—†π—€π–Ύπ–»π—Žπ—‡π—€ π—Žπ—‡π—π–Ύπ—‹π—π–Ύπ—€π—Œ π—Œπ—‚π—‡π–½, 𝗀𝗋𝖾𝗂𝖿𝖾𝗇 π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύ π—‡π—ˆπ–Όπ— 𝗏𝗂𝖾𝗅 𝖾𝗂𝗇𝖿𝖺𝖼𝗁𝖾𝗋 π—Žπ—† π—Œπ—‚π–Όπ—. 𝖣𝖾𝗇𝗇 - π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύ 𝗅𝖾𝖻𝖾𝗇 π—π—ˆπ—‡ 𝖽𝖾𝗋 𝖀𝗇𝖾𝗋𝗀𝗂𝖾 𝗆𝖾𝗂𝗇𝖾𝗋 π– π—Žπ–Ώπ—†π–Ύπ—‹π—„π—Œπ–Ίπ—†π—„π–Ύπ—‚π—. π–Άπ–Ίπ—π—‹π—Œπ–Όπ—π–Ύπ—‚π—‡π—…π—‚π–Όπ— π—„π—Žπ—‹π—Œπ—‚π–Ύπ—‹π–Ύπ—‡ π–Ίπ—„π—π—Žπ–Ύπ—…π—… π—Œπ—ˆ 𝗏𝗂𝖾𝗅𝖾 π– π—‡π—€π—Œπ—π—Œπ—π—ˆπ—‹π—‚π–Ύπ—Œ 𝗂𝗆 𝖭𝖾𝗍𝗓, 𝗐𝗂𝖾 𝗇𝗂𝖾 π—“π—Žπ—π—ˆπ—‹. 𝖴𝗇𝖽 𝗃𝖾 𝗆𝖾𝗁𝗋 π–Ίπ—‡π—€π—Œπ—π—†π–Ίπ–Όπ—π–Ύπ—‡π–½π–Ύπ—‡ "π–²π—π—ˆπ–Ώπ–Ώ" 𝗂𝖼𝗁 𝗂𝗇 𝖽𝖾𝗇 π—Œπ—ˆπ—“π—‚π–Ίπ—…π–Ύπ—‡ 𝖭𝖾𝗍𝗓𝗐𝖾𝗋𝗄𝖾𝗇 π–Ίπ—Žπ–Ώπ—‡π–Ύπ—π—†π–Ύ, π—Žπ—†π—Œπ—ˆ 𝗆𝖾𝗁𝗋 π–­π–Ίπ—π—‹π—Žπ—‡π—€ π–Ύπ—‹π—π–ΊΜˆπ—…π— 𝖽𝖾𝗋 𝖳𝖾𝗂𝗅 𝗂𝗇 𝗆𝖾𝗂𝗇𝖾𝗆 𝖧𝗂𝗋𝗇, 𝖽𝖾𝗋 𝗆𝖾𝗂𝗇𝖾 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆΜˆπ—‡π—…π—‚π–Όπ—π–Ύ π– π—‡π—€π—Œπ—π—Œπ—π—ˆπ—‹π—’ π—Œπ–Ύπ—π—‹ 𝗋𝖾𝗂𝖼𝗁 π–Ίπ—Žπ—Œπ—†π–Ίπ—…π—.


𝖣𝖾𝗋 𝖾𝗂𝗇𝗓𝗂𝗀𝖾 𝖢𝖾𝗀 π—π—‚π—‡π–Ίπ—Žπ—Œ π–Ίπ—Žπ—Œ 𝖽𝖾𝗇 π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύπ—‡ π—‚π—Œπ— 𝖽𝗂𝖾 "π–€π—‡π—π—…π–Ίπ—‹π—π—Žπ—‡π—€" 𝖽𝖾𝗋 π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύ π—Žπ—‡π–½ π—„π—ˆπ—‡π—π—‚π—‡π—Žπ—‚π–Ύπ—‹π—…π—‚π–Όπ—π–Ύπ—Œ 𝖳𝗋𝖺𝗂𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖽𝖾𝗋 π– π—Žπ–Ώπ—†π–Ύπ—‹π—„π—Œπ–Ίπ—†π—„π–Ύπ—‚π—. π– π—‡π—€π—Œπ— π—‚π—Œπ— 𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗋𝗇𝖻𝖺𝗋, π—€π–Ύπ—‡π–Ίπ—Žπ—Œπ—ˆ 𝗐𝗂𝖾 𝗐𝗂𝗋 π–Ύπ—Œ 𝗀𝖾𝗅𝖾𝗋𝗇𝗍 𝗁𝖺𝖻𝖾𝗇. π–‘π–Ύπ—π—Žπ—Œπ—Œπ—π—Œπ–Ύπ—‚π—‡ π—Žπ—‡π–½ π– π—Žπ–Ώπ—†π–Ύπ—‹π—„π—Œπ–Ίπ—†π—„π–Ύπ—‚π— π—‚π—Œπ— π–½π–Ίπ—Œ 𝖦𝖾𝗀𝖾𝗇𝗀𝗂𝖿𝗍.


π–²π–Όπ—π—ˆπ—‡ π—Œπ–Ύπ—‚π— 𝗏𝗂𝖾𝗅𝖾𝗇 𝖩𝖺𝗁𝗋𝖾𝗇 𝖺𝗋𝖻𝖾𝗂𝗍𝖾 𝗂𝖼𝗁 𝗆𝗂𝗍 π–ͺ𝗅𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾𝗇, 𝖽𝗂𝖾 𝗍𝗂𝖾𝖿𝖾 π– Μˆπ—‡π—€π—Œπ—π–Ύ 𝗂𝗇 π—Œπ—‚π–Όπ— 𝗍𝗋𝖺𝗀𝖾𝗇. 𝖬𝖾𝗂𝗇𝖾 π—„π—ˆπ—‡π—π—‚π—‡π—Žπ—‚π–Ύπ—‹π—…π—‚π–Όπ—π–Ύ π—…π—‚π–Ύπ–»π–Ύπ—π—ˆπ—…π—…π–Ύ π–‘π–Ύπ—€π—…π–Ύπ—‚π—π—Žπ—‡π—€ π—Žπ—‡π–½ π–¬π—ˆπ—π—‚π—π–Ίπ—π—‚π—ˆπ—‡, π–Ώπ—‹π–Ύπ—‚π—Œπ–Ύπ—π—“π–Ύπ—‡π–½π–Ύ π–±π—‚π—π—Žπ–Ίπ—…π–Ύ, 𝖽𝗂𝖾 π–²π—π–ΊΜˆπ—‹π—„π—Žπ—‡π—€ π–½π–Ύπ—Œ π–²π–Ύπ—…π–»π—Œπ—π–»π–Ύπ—π—Žπ—Œπ—Œπ—π—Œπ–Ύπ—‚π—‡π—Œ π—Žπ—‡π–½ 𝖾𝗂𝗇 𝗄𝗅𝖺𝗋𝖾𝗋 𝖲𝗉𝗂𝖾𝗀𝖾𝗅 π—Œπ—‚π—‡π–½ 𝖽𝖾𝗋 𝖢𝖾𝗀 π—‹π–Ίπ—Žπ—Œ π–Ίπ—Žπ—Œ 𝗃𝖾𝖽𝖾𝗋 π– π—‡π—€π—Œπ—.


π– π—…π—Œπ—ˆ π—…π—ˆπ—Œ.... 𝖬𝖺𝖼𝗁 𝖽𝖾𝗂𝗇𝖾𝗋 π– π—‡π—€π—Œπ— π– π—‡π—€π—Œπ—, π—Œπ—ˆ π–½π–Ίπ—Œπ—Œ π—Œπ—‚π–Ύ π—π—ˆπ—‹ 𝖽𝗂𝗋 𝗐𝖾𝗀 π—…π–ΊΜˆπ—Žπ–Ώπ—... πŸ˜‰πŸ€˜πŸ™


𝗐𝗐𝗐.𝗁𝖾𝗂𝗅𝖻𝖾𝗋𝗀𝖾.π–Όπ—ˆπ—†

Empfohlene EintrΓ€ge